Vương Bài Giáo Thảo

Source

Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô liền trống mắt lên xem hắn đã làm những việc tốt gì,  hắn cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, cô liên liên tục  hãm hại hắn thành kẻ mê gái bất lịch sự. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu: hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!...

Tập 1 Chapter 0 -> Chapter 11
Yêu cầu
Tập 2 Chapter 12 -> Chapter 23
Yêu cầu
Tập 3 Chapter 24 -> Chapter 35
Yêu cầu
Tập 4 Chapter 36 -> Chapter 47
Yêu cầu
Tập 5 Chapter 48 -> Chapter 59
Yêu cầu
Tập 6 Chapter 60 -> Chapter 71
Yêu cầu
Tập 7 Chapter 72 -> Chapter 83
Yêu cầu
Tập 8 Chapter 84 -> Chapter 95
Yêu cầu
Tập 9 Chapter 96 -> Chapter 107: Reup
Yêu cầu
Tập 10 Chapter 108 -> Chapter 119
Yêu cầu
Tập 11 Chapter 120 -> Chapter 131
Yêu cầu
Tập 12 Chapter 132 -> Chapter 143
Yêu cầu
Tập 13 Chapter 144 -> Chapter 155
Yêu cầu
Tập 14 Chapter 156 -> Chapter 165.2
Yêu cầu
Tập 15 Chapter 165.3: Ngoại truyện 3 -> Chapter 176
Yêu cầu
Tập 16 Chapter 177 -> Chapter 189
Yêu cầu
Tập 17 Chapter 190 -> Chapter 201
Yêu cầu
Tập 18 Chapter 202 -> Chapter 207
Yêu cầu